Regulamin

Spis treści

 

§ 1. Definicje.

§ 2. Postanowienia ogólne.

§ 3. Procedura składania i realizacji zamówień towarów.

§ 4. Dostawa towaru.

§ 5. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

§ 6. Reklamacja.

§ 7. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

§ 8. Inne postanowienia.

 

 

§1. Definicje

 

 Użyte w treści niniejszego Regulaminu określenia oznaczają:

1) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28);

2) Klient – oznacza Kupującego lub Usługobiorcę;

3) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);

4) Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5) Konto – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Klienta panel administracyjny na stronie internetowej, umożliwiający Klientowi składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie adresami, za pomocą którego Klient uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez system informatyczny Sklepu;

6) Kupujący – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy;

7) Logowanie – uwierzytelnianie i autoryzacja Klienta w celu uzyskania dostępu do konta na stronie internetowej;

8) Produkt / towar – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;

9) Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową;

10) Regulamin – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi  umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Sprzedawcę;

11) Rejestracja – proces zakładania Konta w Sklepie;

12) Sklep internetowy (Sklep) – oznacza sklep stacjonarny znajdujący się przy ul. Tanowska 18 w Policach, prowadzący sprzedaż stacjonarną, ale posługujący się stroną internetową sklep.lacaravella.pl w celu umożliwienia Użytkownikom składania zamówień na odległość;

13) Sprzedawca  – oznacza właściciela Sklepu internetowego sklep.lacaravella.pl – Fabio Gustavo, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LA CARAVELLA FABIO GUSTAVO, z siedzibą w Policach pod adresem ul. Tanowska 18 (kod pocztowy: 72-010 Police), posiadającego numer NIP 8522564154, numer REGON 320766208, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres poczty elektronicznej: sklep@lacaravella.pl, nr tel. 500 430 886;

14) Usługobiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę;

15) Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

16) Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej sklep.lacaravella.pl.,

17) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


§2. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.lacaravella.pl.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.lacaravella.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3. Przedmiotem działalności Sklepu sklep.lacaravella.pl jest handel detaliczny i hurtowy produktami, w tym żywnością oraz winami włoskiej produkcji i pochodzenia, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:

a) minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,

b) dowolna przeglądarka internetowa obsługująca standard html oraz php,

c) włączona obsługa plików cookies,

d) czynna skrzynka poczty elektronicznej.

5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.lacaravella.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Oferta sprzedaży wina w sklepie internetowym przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie ze Sklepu internetowego osób, które nie ukończyły 18. roku życia. Osoby nieletnie oraz osoby nietrzeźwe nie mogą składać zamówień napojów alkoholowych za pośrednictwem strony internetowej sklep.lacaravella.pl ani dokonywać zakupów napojów alkoholowych w Sklepie, przez co rozumieć należy także odbiór alkoholu dostarczonego przez Sprzedawcę do miejsca wskazanego przez Kupującego.

7. W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Sklep internetowy wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż napojów alkoholowych. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta sklep internetowy wymaga podania m.in. imienia, nazwiska oraz potwierdzenia ukończenia 18lat za pomocą toplayera. Jednocześnie Sklep zastrzega sobie, iż nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywego zeznania przy weryfikacji pełnoletności Klienta. Dodatkowo, Sklep zastrzega sobie prawo do żądania od Kupującego (osoby odbierającej dostarczony alkohol) okazania dowodu tożsamości w celu zweryfikowania tożsamości i wieku. Kupujący dokonując zakupu w Sklepie internetowym wyraża zgodę na okazanie swojego dowodu tożsamości Sprzedającemu lub osobie przez niego wskazanej, pod rygorem odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy z obciążeniem Kupującego poniesionymi kosztami (w tym dostawy).

8. Klient zobowiązany jest, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

 

§3. Procedura składania i realizacji zamówień towarów

 

1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową sklep.lacaravella.pl, 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, za wyjątkiem okresów przerw technicznych w funkcjonowaniu portalu internetowego, spowodowanych konserwacją systemu teleinformatycznego lub przyczynami niezależnymi od Sprzedającego.

2. Zamówienia składać należy za pomocą dostępnego on-line formularza elektronicznego.

3. W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza elektronicznego, Użytkownik powinien dopełnić następujących czynności:

- wybrać w menu na stronie internetowej Sklepu preferowaną kategorię produktów;
- kliknąć na fotografię preferowanego produktu, aby zapoznać się z opisem produktu;

- kliknąć na przycisk z napisem „Dodaj do koszyka”;

- kliknąć na przycisk z napisem „Przejdź dalej”;

- zarejestrować się bądź zalogować albo wybrać opcję zakupu bez logowania i rejestracji poprzez kliknięcie na przycisk z napisem „Zamów bez rejestracji”;

- w przypadku wyboru opcji zakupu bez logowania i rejestracji – wpisać dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj, nr telefonu, adres e-mail);

- zapoznać się z regulaminem i zaznaczyć pole przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu;

- kliknąć na przycisk z napisem „Przejdź dalej”;

- wybrać preferowaną metodę płatności oraz sposób dostawy;

- kliknąć na przycisk „Przejdź dalej”, aby przejść do podsumowania zamówienia;

- zaznaczyć pola przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu oraz o zapoznaniu się z prawem od odstąpienia od umowy;
- kliknąć na przycisk z napisem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 

4. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili zatwierdzenia zakupu przez Kupującego, poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup i płacę”.

5. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest sklep stacjonarny Sprzedawcy, znajdujący się przy ul. Tanowska 18 w Policach.

6. W przypadku zakupu produktów alkoholowych, potwierdzenie zakupu przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych.

7. Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzymuje, za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie treści zamówienia i warunków zakupu oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu.

8. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:

a. przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b. przedpłata szybkim przelewem elektronicznym (za pośrednictwem serwisu payu.pl prowadzonego przez spółkę PayU SA posiadającą numer NIP 7792308495, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000274399);

c. gotówką za pobraniem.

9. W odniesieniu do Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

10. W przypadku wyboru przedpłatowej formy płatności, zapłata umówionej ceny towaru powinna zostać dokonana przez Kupującego nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

11. Proces przygotowania towaru do wysyłki rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy, a w przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem niezwłocznie po skutecznym złożeniu zamówienia przez Kupującego.

12. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go kurierowi (czas przygotowania towaru do wysyłki) oraz czas dostawy.

13. Maksymalny czas przygotowania towaru do wysyłki wynosi 7 dni roboczych (w praktyce, w większości przypadków są to 1-2 dni robocze).

 

§4. Dostawa towaru

 

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów wolnych od wad.

2. Maksymalny czas dostawy (czas od momentu przekazania przez Sprzedawcę paczki z towarem dostawcy do momentu wydania tej paczki Kupującemu) wynosi 2 dni robocze.

3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską.

4. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym sporządzenia protokołu szkody, jeżeli dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy.

5. Dostawą zakupionych od Sprzedawcy towarów zajmuje się spółka DPD Polska Sp. z o.o. (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nrem KRS 0000028368, posiadająca NIP 5260204110).

6. Wysokość opłaty pobieranej przez Sprzedawcę za dostawę towaru od Kupującego wynosi 16,00 zł przy wyborze płatności w formie przedpłaty, natomiast 17,50 zł za pobraniem.

7. Kurier (doręczyciel) uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości i pełnoletności osoby odbierającej Towar zamówiony w Sklepie internetowym. Osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówiony alkohol nie zostanie wydany przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży niezwłocznie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, pomniejszone  o koszty poniesione w związku z przygotowaniem do realizacji umowy (w szczególności koszty dostawy).

 

§5. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

 

1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej ze Sprzedawcą w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. W takim przypadku umowę uważa się za niezawartą.

2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy ulega wyłączeniu w szczególności w przypadku gdy:

1) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;

3) przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po doręczeniu;

4) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3. Informacje dotyczące możliwości odstąpienia Konsumenta od umowy znajdują się dodatkowo, także w Pouczeniu o odstąpieniu od umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć Sprzedawcy w formie dowolnej.

5. Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może posłużyć się formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Formularz ten można przesłać zarówno pocztą elektroniczną na adres sklep@lacaravella.pl (jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną na adres Sklepu.

6. W celu usprawnienia procedury odstąpienia od umowy Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu bądź faktury VAT, albo oświadczenia o ich zagubieniu (w tradycyjnej formie pisemnej). Dołączenie paragonu fiskalnego, faktury VAT lub oświadczenia nie jest wymogiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji.

7. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zwrócić towar Sprzedawcy na adres Sklepu, na własny koszt.

8. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie.

9. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.  Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument pisemnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność, w  tym odszkodowawczą, za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


§6. Reklamacja

 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej.

3. Reklamowany towar należy odesłać na adres Sklepu.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

5. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, albo oświadczenia o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Dołączenie powyższych dokumentów nie jest wymogiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.

6. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca zaleca Konsumentowi skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest wymogiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.

7. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.


§7. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.

2. Do usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należy:

a. udostępnianie użytkownikowi sieci Internet do wglądu opisów produktów (w tym ich fotografii) za pomocą strony internetowej,

b. udostępnianie użytkownikowi sieci Internet za pomocą strony internetowej sklep.lacaravella.pl formularza zamówienia,

c. umożliwianie korzystania z Konta w Sklepie.

3. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ustępie poprzednim pkt a i b, poprzez opuszczenie strony internetowej sklep.lacaravella.pl.

4. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ust. 2 pkt z niniejszego paragrafu, usuwając swoje Konto ze Sklepu poprzez wysłanie do Usługodawcy wiadomości e-mail z odpowiednim żądaniem na adres sklep@lacaravella.pl.

5. W celu utworzenia Konta w Sklepie (zarejestrowania się), kliknąć należy na znajdujący się na stronie internetowej sklep.lacaravella.pl napis „Twoje konto”. Następnie należy kliknąć na napis „Załóż nowe konto”. W dalszym etapie należy podać dane takie jak: imię, nazwisko, ulica i nr domu, kod pocztowy, kraj, miasto, nr telefonu, adres e-mail a następnie utworzyć hasło do Konta i zatwierdzić wpisane dane poprzez kliknięcie na przycisk z napisem „Zarejestruj konto”.

6. Podanie przy zakładaniu Konta swojego adresu e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu założenia Konta.

7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej sklep@lacaravella.pl) bądź tradycyjnej formie pisemnej.

8. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.


§8. Inne postanowienia

 

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem Sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Dla rozpatrywania sporów wynikających z umów zawartych przez Klientów niebędących konsumentami ze Sprzedawcą/Usługodawcą jest Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

2. Zgodnie z art. 1836 Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Sprzedawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy.

4. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, oraz w celu prowadzenia statystyk sprzedaży.

5. Dane osobowe Klientów są chronione, zabezpieczane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.).

6. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

7. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, zastosowanie znajdą powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

8. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o wprowadzanych zmianach najpóźniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według tekstu Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian. W wypadku jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze Sklepu internetowego.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2016 r.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel